"When you're good at something, make that everything."
- Roger Federer -

Voorwaarden


Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op de rogerfederer.nl (alle pagina's vallend binnen het domein www.rogerfederer.nl) berusten bij de eigenaar. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rogerfederer.nl informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de rogerfederer.nl mag wel. Het liefst met de URL http://www.rogerfederer.nl.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de eigenaar een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de eigenaar en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

rogerfederer.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubriek "Gastenboek".

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoelt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. rogerfederer.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat rogerfederer.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan rogerfederer.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De eigenaar beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. De eigenaar kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (1) het gebruik van andere bezoekers stoort, (2) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (3) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door de eigenaar niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. rogerfederer.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. rogerfederer.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan rogerfederer.nl per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. rogerfederer.nl adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan rogerfederer.nl te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan de eigenaar per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
rogerfederer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt rogerfederer.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (4) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan rogerfederer.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze voorwaarden) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
rogerfederer.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

 Volg ons op Facebook-pagina  YouTube-kanaal Copyright 2006-2018 RogerFederer.NL RogerFederer.NL  Voorwaarden | Privacy | Contact